ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ (WHISTLEBLOWING)

Της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «EURIMAC A.E – ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ A.E.» και το διακριτικό τίτλο «EURIMAC AE», η οποία εδρεύει στη Βιομηχανική Περιοχή Κιλκίς (Περιοχή Σταυροχωρίου), φέρει Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 094202840, υπάγεται στη Δ.Ο.Υ. Κιλκίς, διαθέτει Αριθμό Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) 014491335000 και νόμιμα εκπροσωπείται από τον Πρόεδρο του Διοικητικού της Συμβουλίου κ. Σταύρο Κωνσταντινίδη του Παντελή.

1. Γενικά
Η Εταιρεία, σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της, λειτουργεί σύμφωνα με τους κανόνες επιχειρηματικής ηθικής και το ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, αποσκοπώντας στη διατήρηση του διάφανου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, το οποίο έχει επιτύχει, καθώς
και του υψηλού επιπέδου επιχειρηματικής ηθικής.

Στο πλαίσιο αυτό, εφαρμόζει όλα τα μέτρα και τηρεί το σύνολο των υποχρεώσεων που προβλέπονται στην Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την προστασία των προσώπων που αναφέρουν παραβιάσεις του δικαίου της Ένωσης, καθώς και στο Νόμο 4990/2022, δυνάμει του οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η ως άνω Οδηγία.

Η Εταιρεία, ενθαρρύνει τα πρόσωπα που αναφέρονται παρακάτω στο άρθρο 4.2. της παρούσας να κάνουν χρήση των συστημάτων-διαύλων αναφορών που αναφέρονται στο άρθρα 6 και 7 και, πρώτιστα, του εσωτερικού διαύλου αναφοράς, προκειμένου να αναφέρουν, επώνυμα ή ανώνυμα, συμπεριφορές οι οποίες συνιστούν Παραβιάσεις (όπως, η έννοια της παραβίασης ορίζεται παρακάτω στο άρθρο 3.1.), απολαύοντας ταυτόχρονα της
προστασίας που παρέχουν η Οδηγία (ΕΕ) 2019/1937 και ο Ν. 4990/2022.

Με τον τρόπο αυτό, ενισχύεται η ακεραιότητα, η διαφάνεια και η λογοδοσία εντός της Εταιρείας, ενώ παράλληλα, εντοπίζονται αθέμιτες πρακτικές, αποτρέπονται ανήθικες συμπεριφορές και αποκαλύπτονται πιθανές αδυναμίες, οι οποίες θα μπορούσαν να καταστήσουν την Εταιρεία ευάλωτη σε δυσμενή κριτική, νομικές ενέργειες σε βάρος της, οικονομικές απώλειες και, γενικά, σε καταστάσεις οι οποίες θα επενεργούσαν αρνητικά στο
υγειές εταιρικό περιβάλλον και το υψηλό επιχειρηματικό επίπεδο το οποίο έχει επιτύχει.

2. Σκοπός Πολιτικής
Σκοπό της παρούσας Πολιτικής αποτελεί η δημιουργία, μέσω του ορισμού των αρχών και του πλαισίου του συστήματος-διαύλου εσωτερικής (εντός της Εταιρείας) αναφοράς, ενός περιβάλλοντος ικανού για τον έγκαιρο εντοπισμό και διαχείριση δυσλειτουργιών, παρατυπιών, παραλείψεων ή αξιόποινων πράξεων που διενεργούνται ή για τις οποίες υπάρχουν εύλογες υπόνοιες ότι είναι πολύ πιθανόν να διαπραχθούν στην Εταιρεία.

Επίσης, σκοπό της παρούσας Πολιτικής αποτελεί η ενθάρρυνση του συνόλου των προσώπων που αναφέρονται στο άρθρο 4.2. να προβαίνουν σε αναφορά, σε περίπτωση κατά την οποία υποπέσει στην αντίληψή τους παραβατική συμπεριφορά στο πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και η διαβεβαίωση ότι η διαχείριση των αναφορών θα γίνεται με απόλυτη εμπιστευτικότητα, μυστικότητα, αμεροληψία και σύμφωνα με τη νομοθεσία περί προστασίας
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Τέλος, σκοπό της παρούσας Πολιτικής αποτελεί και η παροχή εγγυήσεων για την προστασία των προσώπων που προβαίνουν σε αναφορά, δυνάμει των προβλέψεων της παρούσας Πολιτικής, και υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1937 και του Ν. 4990/2022, από οποιασδήποτε μορφής αντίποινα σε βάρος τους, σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στα άρθρα 17, 18 και επόμενα του Ν.4990/2022.

3. Ορισμοί

Στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής ισχύουν οι παρακάτω ορισμοί:

1. «Παραβιάσεις»: πράξεις ή παραλείψεις που είναι παράνομες κατά το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή το εθνικό δίκαιο ή αντιβαίνουν στο αντικείμενο ή στον σκοπό των κανόνων ενωσιακού ή/και εθνικού δικαίου, οι οποίοι εμπίπτουν στο καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής της παρούσας, σύμφωνα με όσα ειδικότερα διαλαμβάνονται παρακάτω, στο άρθρο 4.1.

2. «Πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις»: πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων εύλογων υπονοιών, σχετικά με Παραβιάσεις ή/και με απόπειρες απόκρυψης Παραβιάσεων, οι οποίες έχουν διαπραχθεί ή είναι πολύ πιθανό να διαπραχθούν στην Εταιρεία.

3. «Αναφορά»: η προφορική ή γραπτή παροχή πληροφοριών, σχετικά με Παραβιάσεις.

4. «Αναφέρων»: κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο καταλαμβάνεται από το προσωπικό πεδίο εφαρμογής της παρούσας, όπως αυτό περιγράφεται στο άρθρο 4.2. της παρούσας Πολιτικής και το οποίο προβαίνει σε Αναφορά παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με Παραβιάσεις.

5. «Αναφερόμενος»: κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο κατονομάζεται σε Αναφορά ως πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η Παραβίαση ή που σχετίζεται με το πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται η Παραβίαση.

6. «Βάσιμοι λόγοι»: η δικαιολογημένη πεποίθηση προσώπου, με παρόμοιες γνώσεις, εκπαίδευση και εμπειρία με τον αναφέροντα, ότι οι πληροφορίες που διαθέτει είναι αληθείς και συνιστούν Παραβίαση, η οποία εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

7. «Αντίποινα»: οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση πράξη ή παράλειψη, η οποία λαμβάνει χώρα εντός του εργασιακού πλαισίου, προκαλεί ή ενδέχεται να προκαλέσει αδικαιολόγητη ζημία στον Αναφέροντα και συνδέεται με Αναφορά του τελευταίου, όπως ειδικότερες μορφές τους
ορίζονται στο άρθρο 17 του Ν.4990/2022.

4. Πεδίο εφαρμογής

4.1. Καθ’ ύλην πεδίο εφαρμογής 

Οι διατάξεις της παρούσας πολιτικής εφαρμόζονται σε περιπτώσεις Αναφοράς:

1) παραβιάσεων του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως αυτό περιλαμβάνεται και στα ειδικότερα εθνικά και ενωσιακά εκτελεστικά ή κατ’ εξουσιοδότηση νομοθετήματα (σύμφωνα με τα όσα ειδικότερα ορίζονται στο Μέρος Ι του Παραρτήματος του Ν.4990/2022),στους
τομείς:

(α) των δημόσιων συμβάσεων,

(β) των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, προϊόντων και αγορών, καθώς και της πρόληψης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας,

(γ) της προστασίας του περιβάλλοντος

(δ) της δημόσιας υγείας

(ε) της προστασίας των καταναλωτών

(στ) της προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και της ασφάλειας των συστημάτων δικτύου και πληροφοριών,

2) παραβιάσεων που θίγουν τα οικονομικά συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα περιπτώσεις απάτης, διαφθοράς και άλλων παράνομων δραστηριοτήτων που θίγουν τις δαπάνες της ΕΕ, τη συγκέντρωση εσόδων καθώς και πόρους ή περιουσιακά στοιχεία της τελευταίας, και
3) παραβιάσεων που σχετίζονται με την εσωτερική αγορά, συμπεριλαμβανομένων των

παραβιάσεων των κανόνων της ΕΕ περί ανταγωνισμού και κρατικών ενισχύσεων, καθώς και παραβιάσεων που αφορούν στην εσωτερική αγορά σχετικά με πράξει που παραβαίνουν τηφορολογική νομοθεσία.

Ρητά δηλώνεται ότι η παρούσα Πολιτική (καθώς και ο Ν.4990/2022, δυνάμει του οποίου εκδίδεται η παρούσα) δεν θίγει την εφαρμογή των διατάξεων σχετικά με την προστασία του δικηγορικού και ιατρικού απορρήτου, την εφαρμογή του Ν.4808/2021 για την προστασία της εργασίας, της Πολιτικής της Εταιρείας για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας και της Παρενόχλησης στην Εργασία καθώς και τις λοιπές περιπτώσεις που περιλαμβάνονται στο άρθρο 5 του Ν.4990/2022.

4.2. Προσωπικό πεδίο εφαρμογής
Οι διατάξεις της παρούσας Πολιτικής εφαρμόζονται, κατ’ αρχήν, στους εργαζόμενους της Εταιρείας, δηλαδή, σε πρόσωπα τα οποία κατά τη διάρκεια ορισμένου χρόνου παρέχουν στην Εταιρεία και υπό τις οδηγίες της τελευταίας υπηρεσίες για τις οποίες λαμβάνουν αμοιβή,
ανεξάρτητα από το εάν η απασχόλησή τους είναι πλήρης ή μερική, μόνιμη ή εποχιακή.

Επίσης, εφαρμόζονται σε πρόσωπα τα οποία θεωρούνται μη μισθωτοί και τα οποία παρέχουν υπηρεσίες στην Εταιρεία, σε ελεύθερους επαγγελματίες με τους οποίους συμβάλλεται η Εταιρεία καθώς και στους μετόχους της Εταιρείας, στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της, εκτελεστικά και μη, και σε πρόσωπα που ασκούν κάθε μορφής διαχείριση ή εποπτεία επί της Εταιρείας.

Περαιτέρω, εφαρμόζονται και σε εθελοντές και αμειβόμενους ή μη αμειβόμενους ασκούμενους, καθώς και σε όλες τις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων που αναφέρουν πληροφορίες σχετικά με παραβιάσεις, τις οποίες απέκτησαν στο πλαίσιο εργασιακής σχέσης με την Εταιρεία, η οποία, ωστόσο, έχει λήξει για οποιονδήποτε λόγο ή σε αναφέροντες των οποίων η εργασιακή σχέση δεν έχει ακόμη ξεκινήσει, σε περίπτωση που απέκτησαν πληροφορίες κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης.

Τέλος, οι διατάξεις της παρούσας Πολιτικής και, ιδίως η απαγόρευση αντιποίνων του άρθρου 8, καταλαμβάνει και τρίτα πρόσωπα (π.χ. συγγενείς) τα οποία συνδέονται με τον αναφέροντα και εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες προσώπων του παρόντος άρθρου.

5. Προϋποθέσεις προστασίας των αναφερόντων

Οι Αναφέροντες δικαιούνται της προστασίας που παρέχει ο Ν.4990/2022 και η κατ’ εφαρμογή αυτού παρούσα Πολιτική, εφόσον, κατά τον χρόνο της αναφοράς είχαν βάσιμους λόγους να θεωρούν ότι οι πληροφορίες σχετικά με τις αναφερόμενες παραβιάσεις ήταν αληθείς και εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής.

Αντιθέτως, δεν δικαιούνται της ως άνω προστασίας οι Αναφέροντες οι οποίοι παρέχουν πληροφορίες οι οποίες είναι ήδη πλήρως διαθέσιμες στον δημόσιο τομέα ή αποτελούν μη τεκμηριωμένες φήμες και διαδόσεις.

6. Εσωτερικός δίαυλος αναφοράς και διαδικασία υποβολής

6.1. Η Εταιρεία έχει ορίσει Υπεύθυνο Παραλαβής και Παρακολούθησης Αναφορών (Υ.Π.Π.Α.), ο οποίος και συνιστά τον εσωτερικό δίαυλο αναφοράς. Πρόκειται για την Υπεύθυνη Οικονομικής Διαχείρισης η οποία έχει τις παρακάτω οριζόμενες αρμοδιότητες. 

6.2. Η εσωτερική Αναφορά υποβάλλεται στον Υ.Π.Π.Α. είτε σε δια ζώσης συνάντηση είτε δια ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση kataggelies@eurimac.gr. Σε περίπτωση κατά την οποία Αναφερόμενος είναι ο Υ.Π.Π.Α., η Αναφορά υποβάλλεται απευθείας στον Διευθύνων Σύμβουλο της Εταιρείας.

6.3. Η Εταιρεία διαβεβαιώνει ότι ο Υ.Π.Π.Α. ασκεί τα καθήκοντά του με ακεραιότητα, αντικειμενικότητα, αμεροληψία, διαφάνεια και κοινωνική υπευθυνότητα, σέβεται και τηρεί τους κανόνες εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας για θέματα για τα οποία λαμβάνει γνώσει κατά την άσκηση των καθηκόντων του στο πλαίσιο εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής και ενημερώνει ότι θα απέχει από τη διαχείριση συγκεκριμένων υποθέσεων, δηλώνοντας κώλυμα, εφόσον συντρέχει περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων. 

6.4. Σε περίπτωση κατά την οποία η Αναφορά υποβληθεί σε δια ζώσης συνάντηση με τον Υ.Π.Π.Α., ο τελευταίος συντάσσει πλήρη και επακριβή πρακτικά της συνάντησης, παρέχοντας στον Αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνάντησης, υπογράφοντάς τα. 

6.5. Σε περίπτωση κατά την οποία η Αναφορά υποβληθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας, ο Υ.Π.Π.Α. τεκμηριώνει την προφορική υποβολή αναφοράς με τη μορφή επακριβώς πρακτικών της συνομιλίας, παρέχοντας στον Αναφέροντα τη δυνατότητα να επαληθεύσει, να διορθώσει
και να συμφωνήσει με τα πρακτικά της συνομιλίας, υπογράφοντάς τα. 

6.6. Σε περίπτωση υποβολής της αναφοράς μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, και εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών, ο Υ.Π.Π.Α. επιβεβαιώνει στον Αναφέροντα την παραλαβή της αναφοράς δια μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή με άλλον πρόσφορο έγγραφο
τρόπο. 

6.7. Σε περίπτωση κατά την οποία η Αναφορά κρίνεται από τον Υ.Π.Π.Α. ως (εν δυνάμει) βάσιμη, προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να επιληφθούν της Αναφοράς τα αρμόδια όργανα της Εταιρείας ή οι αρμόδιοι κατά περίπτωση φορείς. 

6.8. Σε περίπτωση κατά την οποία η Αναφορά κρίνεται από τον Υ.Π.Π.Α. ως ακατάληπτη ή ότι υποβάλλεται καταχρηστικά ή δεν περιέχει περιστατικά τα οποία να στοιχειοθετούν παραβίαση του ενωσιακού δικαίου ή δεν συντρέχουν σοβαρές ενδείξεις για τέτοια παράβαση, ο Υ.Π.Π.Α. περατώνει τη διαδικασία, θέτοντας την αναφορά στο αρχείο. 

6.9. Σε κάθε περίπτωση ο Υ.Π.Π.Α.: 

6.9.1. διασφαλίζει την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του Αναφέροντος, του Αναφερόμενου και κάθε τρίτου που κατονομάζεται στην Αναφορά, εμποδίζοντας την πρόσβαση σε αυτή σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Στο πλαίσιο αυτό, η Εταιρεία δεσμεύεται ότι η πρόσβαση στο ηλεκτρονικό αρχείο της Αναφοράς (και των λοιπών αρχείων που αφορούν στη συγκεκριμένη Αναφορά) θα λαμβάνει χώρα μόνο με τη χρήση κωδικού πρόσβασης, τον οποίο θα διαθέτουν αποκλειστικά ο Υ.Π.Π.Α. και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας (ή και κατά περίπτωση τα αρμόδια κατά τα ανωτέρω προς διερεύνηση της Αναφοράς πρόσωπα). Τυχόν σχετικά αρχεία σε φυσική μορφή θα φυλάσσονται σε ειδικό κλειδωμένο χώρο, στον οποίο θα έχουν πρόσβαση αποκλειστικά τα ανωτέρω πρόσωπα. 

6.9.2. παρακολουθεί την εκάστοτε Αναφορά και διατηρεί επικοινωνία με τον Αναφέροντα και, εφόσον απαιτηθεί, ζητεί από τον τελευταίο περαιτέρω πληροφορίες. 

6.9.3. παρέχει, μέσα σε εύλογο διάστημα, το οποίο δεν υπερβαίνει τους τρεις (3) μήνες από τη βεβαίωση παραλαβής της Αναφοράς, ενημέρωση στον Αναφέροντα για τις περαιτέρω ενέργειες που αναλαμβάνονται ή, στην περίπτωση του άρθρου 6.6., για την απόφαση αρχειοθέτησης της Αναφοράς. 

6.10. Ο Υ.Π.Π.Α. τηρεί αρχείο για κάθε Αναφορά που παραλαμβάνει. Οι Αναφορές αποθηκεύονται για εύλογο και αναγκαίο χρονικό διάστημα, προκειμένου να είναι ανακτήσιμες να τηρηθούν οι απαιτήσεις που επιβάλλονται από το Νόμο.

7. Εξωτερικός δίαυλος αναφοράς

Ο Αναφέρων έχει τη δυνατότητα υποβολής απευθείας εξωτερικής Αναφοράς στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας (Ε.Α.Δ.), εάν: 

α) εύλογα θεωρεί ότι η Αναφορά του δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά από τον Υ.Π.Π.Α. της Εταιρείας ή ότι υπάρχει κίνδυνος αντιποίνων, και

β) ενώ έχει υποβάλει Αναφορά στον Υ.Π.Π.Α. της Εταιρείας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται ανωτέρω (υπό 6), αυτή αρχειοθετήθηκε ή θεωρεί πως δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά. 

Η εξωτερική αναφορά στην Ε.Α.Δ. υποβάλλεται γραπτώς ή μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ειδικότερα: 

α) με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση kataggelies@aead.gr ή με τη συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας καταγγελιών στον ιστότοπο https://aead.gr/submit-complaint/ 

β) ταχυδρομικά, με αποστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση της Ε.Α.Δ.: Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα και 

γ) αυτοπροσώπως (η μέσω νομίμως εξουσιοδοτημένου προσώπου) με υποβολή της αναφοράς στις εγκαταστάσεις της Ε.Α.Δ. επί της οδού Λένορμαν 195 & Αμφιαράου, ΤΚ 104 42, Αθήνα.

9. Εμπιστευτικότητα

9.1. Κατά παρέκκλιση των οριζόμενων ανωτέρω, στο άρθρο 6.7.1. της παρούσας Πολιτικής, σχετικά με την προστασία της εμπιστευτικότητας της ταυτότητας του Αναφέροντος, η τελευταία μπορεί να αποκαλύπτεται μόνο στις περιπτώσεις που απαιτείται από το ενωσιακό ή εθνικό δίκαιο, στο πλαίσιο ερευνών αρμοδίων αρχών ή στο πλαίσιο δικαστικών διαδικασιών, και εφόσον αυτή είναι αναγκαία για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Νόμου
ή για την διασφάλιση των υπερασπιστικών δικαιωμάτων του Αναφερόμενου. 

9.2. Για την αποκάλυψη της προηγούμενης παραγράφου, θα προηγείται έγγραφη ενημέρωση του Αναφέροντος, σχετικά με τους λόγους της αποκάλυψης, εκτός αν ως άνω ενημέρωση υπονομεύει τις έρευνες ή τις δικαστικές διαδικασίες.

10. Προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

10.1. Στο πλαίσιο εφαρμογής και υλοποίησης της παρούσας Πολιτικής, η Εταιρεία, μέσω του Υ.Π.Π.Α., αναμένεται να λαμβάνει Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής τα «Δεδομένα»). Η Εταιρεία προτρέπει τον αναφέροντα να συμπεριλαμβάνει στην αναφορά του μόνο τα απολύτως απαραίτητα για την τεκμηρίωση της Αναφοράς του Δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, Δεδομένα τα οποία προφανώς δεν σχετίζονται με τον χειρισμό συγκεκριμένης
Αναφοράς ή είναι υπερβολικά, διαγράφονται από τον Υ.Π.Π.Α. 

10.2. Οποιαδήποτε επεξεργασία Δεδομένων λαμβάνει χώρα κατά την υλοποίηση της παρούσας Πολιτικής πραγματοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων [στο εξής, Γ.Κ.Π.Δ. (:Γενικός Κανονισμός για
την Προστασία Δεδομένων)], το Ν.4624/2019 και την Πολιτική της Εταιρείας για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με την επιφύλαξη των όσων ειδικότερα αναφέρονται στο Ν.4990/2022 και την παρούσα Πολιτική. 

10.3. Κάθε επεξεργασία Δεδομένων, που λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής, διενεργείται για την υποχρέωση της Εταιρείας για καθιέρωση διαύλου αναφορών και λήψης των αναγκαίων μέτρων για την παρακολούθησή του, σύμφωνα με τα άρθρα 9 και
10 του Ν.4990/2022. 

10.4. Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Δεδομένων που λαμβάνονται στο πλαίσιο της παρούσας Πολιτικής είναι η Εταιρεία. 

10.5. Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας και κατά παρέκκλιση της περ. Α` της παρ. 1 του άρθρου 5, των άρθρων 12 και 13, των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 14 και του άρθρου 34 του Γ.Κ.Π.Δ., δύναται να μην παρέχει σχετική ενημέρωση για την επεξεργασία των Δεδομένων στον αναφερόμενο και σε κάθε τρίτο πρόσωπο υπό την ιδιότητά του ως υποκειμένου των δεδομένων που κατονομάζεται στην Αναφορά ή τα προσωπικά δεδομένα που προέκυψαν
από μέτρα παρακολούθησης και ιδίως για την πηγή προέλευσης κατά την περ. στ` της παρ. 2 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ., κατ` εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 14 του Γ.Κ.Π.Δ., σε συνδυασμό με το άρθρο 23 του Γ.Κ.Π.Δ., για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται και εφόσον κριθεί αναγκαίο για τον σκοπό της πρόληψης και της αντιμετώπισης προσπαθειών παρεμπόδισης της αναφοράς, παρακώλυσης, ματαίωσης ή καθυστέρησης των μέτρων παρακολούθησης, ιδίως όσον αφορά στις έρευνες, ή προσπαθειών ταυτοποίησης των Αναφερόντων, καθώς και για την προστασία τους έναντι αντιποίνων. 

10.5. Η Εταιρεία, ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δύναται να μην ικανοποιήσει τα δικαιώματα που παρέχονται από τα άρθρα 15 έως 22 του Γ.Κ.Π.Δ. και τα οποία περιγράφονται στην Πολιτική της Εταιρείας για την Προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, όταν αυτά ασκούνται από τα Αναφερόμενα και τρίτα πρόσωπα που κατονομάζονται στην Αναφορά, ως Υποκείμενα των Δεδομένων.

What are you looking for?