ΔΗΛΩΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑ / ΥΓΙΕΙΝΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

H εταιρεία παραγωγής ζυμαρικών EURIMAC Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996, διαθέτει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην ΒΙ.ΠΕ. ΚΙΛΚΙΣ και έχει ως κύρια δραστηριότητα της την «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΖΥΜΑΡΙΚΩΝ».

Η εταιρεία έχει επιλέξει ως μέσο για τη συνεχή ανάπτυξη της, μια σαφώς καθορισμένη Πολιτική για την Ασφάλεια των προϊόντων της και την προστασία του περιβάλλοντος. Μέσω της Πολιτικής αυτής εκφράζεται η δέσμευση της εταιρείας για την παροχή στους πελάτες και τελικούς καταναλωτές ασφαλών προϊόντων τα οποία αφενός να καλύπτουν τις απαιτήσεις τους και την ισχύουσα νομοθεσία αφετέρου να καθιερώνουν την επιχείρηση όπως αρμόζει στη θέση και στο καλό όνομα της στην αγορά.

Για την επίτευξη του παραπάνω στόχου η εταιρεία έχει σχεδιάσει, αναπτύξει και εφαρμόσει, σε όλα τα στάδια των παραγωγικών και λειτουργικών της διαδικασιών, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Ποιότητας τροφίμων και προστασίας του Περιβάλλοντος βάσει των απαιτήσεων των προτύπων ISO 22000, IFS, BRC, ISO 9001, Halal, Kosher, ISO 14001.

Η βασική πολιτική ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας, με γνώμονα την οποία προγραμματίζονται όλες οι ενέργειες της εταιρείας, συνοψίζεται στα ακόλουθα:

 • Να παράγει συνεχώς και με συνέπεια προϊόντα Halal σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα Halal ώστε να διασφαλίζει πλήρως την μουσουλμανική διατροφή σύμφωνα με τις θρησκευτικές απαιτήσεις των καταναλωτών στις αγορές στις οποίες απευθύνεται.
 • Να παράγει συνεχώς ασφαλή προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προκαθορισμένων προτύπων, κανονιστικών οδηγιών και απαιτήσεις των πελατών, με γνώμονα πάντοτε την προστασία του περιβάλλοντος.
 • Να επιτυγχάνει και να διατηρεί την ποιότητα και την ασφάλεια των προϊόντων της στο επίπεδο που υπόσχεται στους πελάτες, χρησιμοποιώντας την καλύτερη διαθέσιμη τεχνολογία και άρτια τεχνογνωσία για τις οικονομικές δυνατότητες της εταιρείας.
 • Να αποθηκεύει και να διακινεί τα προϊόντα της σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές με ιδιαίτερη έμφαση στις συνθήκες ιχνηλασιμότητας, συντήρησης και διανομής.
 • Να ενημερώνει τους πελάτες της και να προγραμματίζει τις εκάστοτε βελτιώσεις σε θέματα ποιότητας, περιβάλλοντος και ασφάλειας με βάση την ανάδραση των πληροφοριών.
 • Να διατηρεί την κατάλληλη νοοτροπία ασφάλειας τροφίμων στο ανθρώπινο δυναμικό της ως προς
  -την ανάληψη ηγετικού ρόλου στην παραγωγή ασφαλών τροφίμων και συμμετοχή όλων των εργαζομένων σε πρακτικές για την ασφάλεια των τροφίμων,
  -την ευαισθητοποίηση σχετικά με τους κινδύνους για την ασφάλεια των τροφίμων και τη σημασία της ασφάλειας και της υγιεινής των τροφίμων από όλους τους εργαζομένους στην επιχείρηση,
  -την ανοικτή και σαφή επικοινωνία μεταξύ όλων των εργαζομένων στην επιχείρηση συμπεριλαμβανομένης της κοινοποίησης αποκλίσεων και προσδοκιών και
  -την διαθεσιμότητα επαρκών πόρων για τον ασφαλή και υγιεινό χειρισμό των τροφίμων.
 • Να εξασφαλίζει τη συνεχή και διεξοδική επιμόρφωση εκπαίδευση και αξιολόγηση του προσωπικού της ώστε να αποκτήσει συνείδηση ποιότητας και εξειδίκευση στις εργασίες του.
 •  Να καταβάλει συνεχή προσπάθεια για τον περιορισμό μη συμμορφούμενων προϊόντων.
 •  Να ανασκοπείται ως προς την συνεχή καταλληλότητα της και να υποστηρίζεται από μετρήσιμους στόχους.
 • Να διαθέτει τους οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους που εγγυώνται την υποστήριξη των διαδικασιών παραγωγής καθώς και την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης και των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.

  Η εταιρεία λειτουργεί με κοινωνική ευαισθησία και υπευθυνότητα σε θέματα περιβάλλοντος και δεσμεύεται να συμμορφώνεται με τη σχετική για τις δραστηριότητές της Ελληνική και Κοινοτική Περιβαλλοντική Νομοθεσία.

  Η εταιρεία δεσμεύεται να καταβάλλει έμπρακτα και μεθοδικά προσπάθειες για την πρόληψη της ρύπανσης και τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της. Για το λόγο αυτό έχει εκπονήσει ένα σχέδιο δράσης που διασφαλίζει, με την ενεργό συμμετοχή όλων των εργαζομένων της, τη συνεχή ανάλυση, αξιολόγηση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών πλευρών που προκύπτουν από την άσκηση των δραστηριοτήτων της, δίνοντας έμφαση σε αυτές με τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

  Αποτελεί στρατηγικό στόχο της εταιρείας η λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων αποφυγής, μείωσης, επεξεργασίας και επαναχρησιμοποίησης των αποβλήτων, καθώς επίσης και της ορθολογικής διαχείρισης πόρων (ενέργειας, υδάτων, Α’ και βοηθητικών υλών) εφαρμόζοντας βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες.

  Η διαρκής βελτίωση και η ενίσχυση της ειλικρινούς και εποικοδομητικής σχέσης με τον πελάτη μας αποτελούν πρωταρχικό στόχο της επιχείρησης. Επιδίωξη της είναι η παροχή της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του πελάτη τόσο σε επίπεδο παροχής προϊόντων όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης.